📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา Teaching & Learning Expo

 

– ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา Teaching & Learning Expo –
                       👉 กองบริการการศึกษา ขอเชิญหัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงาน และผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โครงการเสวนา Teaching & Learning Expo (ผ่านระบบ Zoom) โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ครั้ง ดังนี้
◀ โครงการเสวนา Teaching & Learning Expo ครั้งที่ 1 ▶
หัวข้อ
– แนวทางการสร้างผู้ประกอบการในห้องเรียน Class to Work (C2W) –
(ผ่านระบบ ZOOM)

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.30 – 12.30  น.

โดย
ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่
https://bit.ly/regisBUUTL1
(ภายในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)
◀ โครงการเสวนา Teaching & Learning Expo ครั้งที่ 2 ▶
หัวข้อ
 – CWIE Sharing –
(ผ่านระบบ ZOOM)
วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564

โดย
อาจารย์กมลวรรณ รอดหริ่ง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญารัตน์ สงวนศรี
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นายพัทธนัย เสาะแสวง
ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
 

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่
https://bit.ly/regisBUUTL2
(ภายในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564)

◀ โครงการเสวนา Teaching & Learning Expo ครั้งที่ 3 ▶
หัวข้อ
– แนวทางของการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องเชิงพื้นที่: มุมมองจากผู้ประกอบการ –
(ผ่านระบบ ZOOM)
วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564

โดย
ดร.อภิชาต ทองอยู่
ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECHDC)
 

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่
https://bit.ly/regisBUUTL3
(ภายในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564)

📞 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา
โทร.2570, 2711