▶ งานพัฒนาฯ จัดอบรม “การจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรจากรายงานผลการประเมิน”

 

งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา จัดอบรม
โครงการ “การจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรจากรายงานผลการประเมิน”
                      👉 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 กองบริการการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพ ได้จัดโครงการอบรม “การจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรจากรายงานผลการประเมิน (Transforming Feedback Report into Program Improvement Plan)” ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และอาจารย์ ดร.วัลลภ ใจดี (คณะสาธารณสุขศาสตร์) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการอบรม ประกอบไปด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยบูรพา และเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร จำนวน 262 คน (จากจำนวนผู้ลงทะเบียน จำนวน 233 คน)
ภาพกิจกรรม