📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม BUU Executive Talk เรื่อง “แนวทางการปรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในยุคพลิกโฉมอุดมศึกษา”

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม BUU Executive Talk
“แนวทางการปรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในยุคพลิกโฉมอุดมศึกษา”
                      👉 ขอเชิญชวน “ผู้บริหารส่วนงาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง” เข้าร่วม โครงการอบรม BUU Executive Talk เรื่อง “แนวทางการปรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในยุคพลิกโฉมอุดมศึกษา” ผ่านระบบ Zoom โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
📌 ลงทะเบียนได้ที่ 📌
http://bit.ly/registerBUUET 

***ขอขอบคุณข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา