BUU CWIE
งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2564 (6 มิถุนายน พ.ศ. 2564)
บันทึกการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)” เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 

บันทึกการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education)” เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา


แนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)
หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education Program)