▶ งานพัฒนาคุณภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis Version 4 (Online Workshop)

 

– งานพัฒนาคุณภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis Version 4 –
(Online Workshop)
                       👉 กิจกรรมวันที่ 1 (1 กันยายน 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis Version 4 (Online Workshop) ผ่านระบบ Zoom ที่กองบริการการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้มีความรู้ในกรอบความคิด หลักการสําคัญ และสาระของเกณฑ์ AUN-QA Version 4 ในการนำมาใช้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และเป็นหลักสูตรเบื้องต้นก่อนการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 8 ท่าน ได้แก่
                       1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
                       2. ดร.วัลลภ ใจดี (คณะสาธารณสุขศาสตร์)
                       3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน (คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
                       4. ดร.พัชรวดี พูลสำราญ (คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์)
                       5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
                       6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา)
                       7. ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
                       8. ดร.เด่นชัย ปราบจันดี (คณะศึกษาศาสตร์)
                       กิจกรรมในวันนี้ (1 กันยายน พ.ศ. 2564) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมโครงการ จำนวน 111 คน
ภาพกิจกรรม 1 กันยายน พ.ศ. 2564
                      👉 กิจกรรมวันที่ 2 (2 กันยายน 2564) ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA Criteria 3 ถึง AUN-QA Criteria 8 และร่วมทำ Quiz และ Workshop ใน AUN-QA 3-4
ภาพกิจกรรม 2 กันยายน พ.ศ. 2564