📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง AUN-QA Version 4 Overview

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง AUN-QA Version 4 Overview
                    👉 งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา ขอเชิญ “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และคณาจารย์หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาที่ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร” เข้าร่วม โครงการอบรม เรื่อง AUN-QA Version 4 Overview ผ่านระบบออนไลน์ โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 สำหรับ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สามารถลงทะเบียนได้ที่

https://bit.ly/AUN_Overview1
– ภายในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 –
◀ รุ่นที่ 2 สำหรับ คณาจารย์หรือบุคลากรที่ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สามารถลงทะเบียนได้ที่

https://bit.ly/AUN_Overview2
– ภายในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 –
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา
โทร. 038-102716
อีเมล buu_quality@go.buu.ac.th
FB: BUU Quality