⫸ งานพัฒนาคุณภาพจัดอบรม “AUN-QA Review and Calibration”

 

งานพัฒนาคุณภาพจัดโครงการอบรม “AUN-QA Review and Calibration”
                       👉 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรม เรื่อง “AUN-QA Review and Calibration” เพื่อทบทวนเจตนารมณ์ เกณฑ์ และเทคนิคในการตรวจประเมิน ให้กับผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมทั้งสอบเทียบการประเมินให้มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ตรวจประเมินฯ ก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2564
ภาพกิจกรรม