บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานธุรการ
งานธุรการเป็นงานที่สังกัดกองบริการการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ติดต่อ โต้ตอบกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดทำประกาศ คำสั่ง การเก็บเอกสาร การสรรหา การบรรจุบุคคล การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติราชการและวินัยข้าราชการ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ เงินรายได้ การเบิกเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ จากเงินทุกประเภท นอกจากนี้งานธุรการยังได้รับมอบหมาย ให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยทุกประเภท ดังนั้น งานธุรการจึงแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 4 หน่วย คือ

👉 หน่วยสารบรรณ
👉 หน่วยบริหารบุคคล
👉 หน่วยการเงิน
👉 หน่วยพัสดุ

สำหรับภาระงานและความรับผิดชอบงานธุรการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

👉 หน่วยสารบรรณ
 • ลงทะเบียนรับหนังสือภายใน
 • ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอก
 • ลงทะเบียนส่งหนังสือภายใน
 • ลงทะเบียนส่งหนังสือภายนอก
 • จัดทำใบคุมหน้าแฟ้มเสนอผู้บริหาร
 • พิจารณาเรื่องเพื่อจัดแยกแฟ้มเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร
 • ตรวจสอบและแยกเอกสารให้งานต่าง ๆ นำไปดำเนินการ
 • ร่างโต้ตอบหนังสือราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบและได้รับมอบหมาย
 • พิมพ์หนังสือโต้ตอบระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
 • ติดตามเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่
 • สืบค้นหาเอกสารตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ร้องขอ
 • จัดทำคำสั่ง ประกาศ
 • จัดทำแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในหน่วยงาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
👉 หน่วยบริหารบุคคล
 • จัดทำคำสั่งต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
 • จัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
 • จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนของลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย
 • จัดทำใบลงเวลาปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย
 • บันทึกวันลาของลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย
 • จัดทำสถิติวันลาของลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย
 • จัดทำคำขอมีบัตรต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย
 • จัดทำแฟ้มประวัติของลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย
 • เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
👉 หน่วยการเงิน
 • ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายที่แต่ละงานดำเนินการ
 • ตรวจสอบสัญญายืมเงินที่แต่ละงานดำเนินการแล้วส่งให้กองคลังและทรัพย์สิน ดำเนินการต่อไป
 • เบิกจ่ายค่าบริการโทรศัพท์ทางใกล้และทางไกล
 • เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา
 • จัดทำงบประมาณเงินรายได้
 • การตัดโอนหมวดเงินต่าง ๆ
 • เกษียนหนังสือภายในและภายนอก
👉 หน่วยพัสดุ-ครุภัณฑ์
 • เบิกกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
 • เบิกวัสดุสำนักงานงานต่าง ๆ ภายในกองบริการการศึกษา
 • จัดทำเรื่องขอซื้อ-จ้างวัสดุงบประมาณแผ่นดิน
 • จัดทำเรื่องขอซื้อ-จ้างวัสดุงบประมาณเงินรายได้
 • จัดทำเรื่องขอซื้อครุภัณฑ์งบประมาณเงินรายได้
 • การแจ้งซ่อมครุภัณฑ์