ผู้บริหาร
กองบริการการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


 

 

 

บุคลากร
กองบริการการศึกษา

 

นางนิตยา โคตรศรีเมือง
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ
กองบริการการศึกษา

นางนิตยา โคตรศรีเมือง
หัวหน้างานธุรการ
นางเสริมศรี สามารถกิจ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
น.ส.จันทร์พร สุดจำนงค์
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 038-102717