ผู้บริหาร
กองบริการการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ


 

 

 

ผู้อำนวยการ / หัวหน้างาน
กองบริการการศึกษา

 

นางสาวณัญกานต์ ปัดเกษม
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา


นางนิตยา โคตรศรีเมือง
หัวหน้างานธุรการ

นางสาวพัชราภรณ์ ศรีบัว
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
และการสอน
(...............................)
หัวหน้างานกำหนดตำแหน่ง
และงานพัฒนาอาจารย์

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 038-102717