ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยนางนิตยา โคตรศรีเมือง
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ
กองบริการการศึกษา

นางนิตยา โคตรศรีเมือง
หัวหน้างานธุรการ
นางเสริมศรี สามารถกิจ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
น.ส.จันทร์พร สุดจำนงค์
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 038-102717