📣 มหาวิทยาลัยบูรพาขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์-รองศาสตราจารย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

 

⫷ ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ⫸
“ศาสตราจารย์-รองศาสตราจารย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564)
⫷ ศาสตราจารย์ ⫸
⫷ รองศาสตราจารย์ ⫸
⫷ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ⫸