⫸ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรและการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
และการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา