📣 ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

 

มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตรจารย์