▶▶ กองบริหารการศึกษา ม.บูรพา..ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ร.ร.นายร้อยตำรวจ “ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA”

 

กองบริหารการศึกษา ม.บูรพา..ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ร.ร.นายร้อยตำรวจ
“ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA”

                         👉 เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รศ.ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คุณณัฐกานต์ ปัดเกษม ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา และบุคลากรงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน และงานพัฒนาคุณภาพ กองบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ นำโดย รศ.พ.ต.อ.วรธัช วิชชุวาณิชย์ คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ และคณะ จำนวน 12 ท่าน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการดำเนินการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามเกณฑ์ AUN-QA
◀◀ ภาพกิจกรรม ▶▶