พ.ศ. 2560

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน (CAR)  มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560

พ.ศ. 2559

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน (CAR)  มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559