⫸ งานพัฒนาคุณภาพประชุมคณะอนุกรรมการฯ เทคนิค ระดับส่วนงาน และสถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

 

การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับส่วนงาน และสถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีการศึกษา 2563
ครั้งที่ 1
“คณะอนุกรรมการฯ เทคนิค ระดับส่วนงาน และสถาบัน (EdPEx Technic Team)
เริ่มเดินเครื่องขับเคลื่อน/ยกระดับ ระบบ IQA ระดับส่วนงาน และสถาบัน”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเทคนิคการประกันคุณภาพ ระดับส่วนงานและสถาบัน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 805 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร.)

โดยมีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาการยกระดับการพัฒนาคุณระดับส่วนงาน เช่น ระบบการตรวจประเมินฯ ระบบผู้ตรวจประเมินฯ และระบบการอบรม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ของมหาวิทยาลัยต่อไป

ภาพกิจกรรม