📣 ขอเชิญอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “AUN-QA Refresh and Clinic” (25 ก.พ. 2564)

ขอเชิญอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วม
– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “AUN-QA Refresh and Clinic” –
                        👉 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญ “อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการ “AUN-QA Refresh and Clinic” (Online) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
                           👉 วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนกรอบความคิด หลักการสําคัญ และสาระของเกณฑ์ AUN-QA ในการนำมาใช้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และชี้แจงประเด็นที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากวัตถุประสงค์ของเกณฑ์
⪢ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ ⪡

http://bit.ly/Regis_AUNRefresh
– ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 –

📞 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา
โทร.038-102716, 2640
facebook: BUU Quality