📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria)” (5-6 พฤศจิกายน 2563)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม
“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria)”
                         งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria)” ในระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม PJ-301 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
👉 วัตถุประสงค์: สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx โดยใช้ข้อกำหนดโดยรวม (Overall Requirements) เป็นหลักในการเรียนรู้เนื้อหาของเกณฑ์ และสร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการในส่วนงาน
📌 กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติ: รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงาน ที่ยังไม่เคยอบรมหลักสูตรนี้หรือหลักสูตรเทียบเคียง (เช่น TQA Criteria)  ผู้บริหารส่วนงาน คณะทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่มุ่งมั่นจะนำเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างจริงจัง และผู้สนใจศึกษาเกณฑ์ EdPEx
⪢ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ ⪡

http://bit.ly/RegisEdPEx63R1

– ภายในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 –

 

📞 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา
โทร.038-102716, 2640
facebook: BUU Quality