⫸ การประชุม “การพัฒนาการดำเนินงานของส่วนงานและมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ”

 

การประชุม “การพัฒนาการดำเนินงานของส่วนงานและมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ”
                    👉 กองบริการการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม “การพัฒนาการดำเนินงานของส่วนงานและมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ” ผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยมีคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก รองคณบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ส่วนงาน เพื่อหารือในประเด็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่วนงาน/สถาบัน ตามเกณฑ์ EdPEx ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
                    1. ความต้องการการสนับสนุนเกี่ยวกับ EdPEx
                    2. ระบบหรือเครื่องมือการปรับปรุงการดำเนินงาน (Performance Improvement System/Tool)
                    3. แนวปฏิบัติในการตรวจประเมินฯ EdPEx