📣 ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “AUN-QA Implementation and Gap Analysis ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 2 (Online)”

 

⫷ ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ⫸
“AUN-QA Implementation and Gap Analysis ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 2”
(ผ่านระบบ Online)
                       👉 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญประธานหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมการอบรม AUN-QA Implementation and Gap Analysis ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 2 (Online)” ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
                      ✍ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 แพลตฟอร์มที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพ
⪢ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ ⪡
http://bit.ly/AUNGap63Online
– ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 –
📞 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา
โทร.038-102716, 2640
facebook: BUU Quality