⫸ งานพัฒนาคุณภาพจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับหลักสูตร และระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2563

 

งานพัฒนาคุณภาพจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับหลักสูตร และระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2563
                          เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม PJ-301 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา ได้จัดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับหลักสูตร และระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาศเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับหลักสูตร และระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2563 
                          ทั้งนี้มีคณบดี/หัวหน้าส่วนงาน/ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA/ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน ตามเกณฑ์ EdPEX และผู้แทนจากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนทั้งสิ้น 120 คน
ภาพกิจกรรม