⫸ งานพัฒนาคุณภาพจัดกิจกรรมในการสนับสนุนและผลักดันส่วนงานสู่องค์กรคุณภาพ ระดับ Thailand Quality Class (TQC) (Coaching Project for TQC Award) (Workshop) ครั้งที่ 1

 

งานพัฒนาคุณภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การสนับสนุนและผลักดันส่วนงานสู่องค์กรคุณภาพ ระดับ Thailand Quality Class (TQC)
(Coaching Project for TQC Award) (Workshop)”
ครั้งที่ 1
                        👉 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสนับสนุนและผลักดันส่วนงานสู่องค์กรคุณภาพ ระดับ Thailand Quality Class (TQC) (Coaching Project for TQC Award) (Workshop)” ครั้งที่ 1  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร เป็นประธานการเปิดโครงการอบรมฯ ร่วมกับตัวแทนส่วนงานทั้งสองส่วนงาน ได้แก่ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาพกิจกรรม