แบบคำขอรับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
(ข้าราชการ)
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
หนังสือรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ใช้ขอตำแหน่งฯ
แบบรับรองการมีส่วนร่วมในผลงาน
การประเมินการสอน
ตัวอย่างการกรอก ก.พ.อ. 03