ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
📌 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563
📌 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

ข้อบังคับและประกาศอื่นๆ
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาและประกาศอื่นๆ (ยกเลิกใช้)