ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
📌 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 News
📌 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

📌 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)

📌 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)
ข้อบังคับและประกาศอื่นๆ