แบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ถ้ามี)
หนังสือรับรองงานวิจัย (ถ้ามี)
หนังสือรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ใช้ขอตำแหน่งฯ
แบบรับรองการมีส่วนร่วมในผลงาน
การประเมินการสอน
แบบขอทบทวนผลการพิจารณา
ตัวอย่างการกรอก ม.บ.ว. 01-56