แบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
หนังสือรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ใช้ขอตำแหน่งฯ
  • แบบฟอร์มของคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พร้อมคำสั่งคณะฯ << Word >>  << PDF >>
แบบรับรองการมีส่วนร่วมในผลงาน
  • แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ << Word >> ***ตามเกณฑ์ ก.พ.อ.63
  • แบบรับรองการมีส่วนร่วมในผลงาน << Word >>  << PDF >>
การประเมินการสอน
  • เอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ม.บ.ส.) << Word >>  << PDF >>
  • เอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (ม.บ.ส.) << Word >>  << PDF >> ***กรณีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
แบบขอทบทวนผลการพิจารณา
  • (ม.บ.ว. 17-56) กรณีขอทบทวนผลการพิจารณา << Word >>  << PDF >>
ตัวอย่างการกรอก ม.บ.ว. 01-56