PRE BUU

*** สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ

▶▶ มหาวิทยาลัยจัดสรรโควตาพิเศษใน TCAS รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สำหรับผู้เรียนในโครงการเรียนล่วงหน้าโดยเฉพาะ ผู้เรียนสามารถเก็บผลการเรียนใส่ไว้ในแฟ้มผลงาน (Portfolio) และนำ  มายื่นเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพารอบ Portfolio โดย ผู้เรียนที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาต้องเรียนรายวิชาจาก BUU MOOC  หรือ เรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งระบบปกติหรือระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) อย่างน้อย ๑ รายวิชา และเข้าร่วมค่ายวิชาการตามเงื่อนไขของหลักสูตร (ถ้ามี) รวมทั้งเกณฑ์อื่นตามประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย
📌📌 ทั้งนี้ไม่มีข้อผูกมัดหรือข้อบังคับใด ๆ ทั้งสิ้นว่า ผู้เรียนในโครงการเรียนล่วงหน้าจะต้องศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ก็สามารถลงทะเบียนเรียนในโครงการเรียนล่วงหน้านี้ได้

 

** ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ **
โดยดำเนินการตามปฏิทินการเข้าร่วมโครงการ PRE BUU ปีการศึกษา 2566 ดังนี้
◉ ปฏิทินการเข้าร่วมโครงการ PRE BUU ปีการศึกษา 2566 ◉
รายการกิจกรรม วัน/เดือน/ปี
1. ศึกษารายละเอีบดโครงการ PRE BUU << รายละเอียดโครงการ >>
2. ตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรที่รับผู้เข้าร่วมโครงการ PRE BUU
เข้าศึกษาในหลักสูตร ปีการศึกษา 2566  << รายละเอียด >>
3. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา อย่างน้อย 1 รายวิชา
จากช่องทางต่อไปนี้

(1) รายวิชา BUU MOOC เรียนได้ตลอดเวลาได้ที่ BUU MOOC หรือ
(2) รายวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาระบบปกติ ตามกำหนดการลงทะเบียนเรียน
ในระบบ
https://reg.buu.ac.th/ ** ตรวจสอบข่าวสารการรับสมัครได้ใน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
** หรือ
(3) รายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ตามประกาศของส่วนงาน
      ** ตรวจสอบข่าวสารการรับสมัครได้ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 **
เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
** ในกรณีเรียนรายวิชาหลังกำหนดยื่นสมัคร TCAS รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566 สามารถนำไปยื่นสมัครในปีการศึกษาถัดไปได้
11
1
1
1
4. เข้าค่ายวิชาการของหลักสูตรที่ต้องการสมัคร
      ** เฉพาะหลักสูตรที่กำหนดให้ “การเข้าค่ายวิชาการ” เป็นเงื่อนไขการรับเข้าเพิ่มเติม)
           << ตรวจสอบรายละเอียด >>
เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
1
1
5. นำผลการลงทะเบียนเรียนรายวิชา และการเข้าค่ายวิชาการ (ถ้ามี)
มาใช้สมัคร TCAS รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามกำหนดการและเงื่อนไข
ใน
 ระบบรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
     ** ผู้ไม่ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถเก็บผลการเรียน
ไว้ใช้ประกอบการสมัครในปีการศึกษาถัดไปได้
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
1
1
1
1

 

◉ ค่ายวิชาการ ◉


– Coming Soon –

******************************************************************************

======================================================================================================================
◈ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ◈
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
📞 038-102641, 038-102570
Facebook Fanpage กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา