▶▶ ม.บูรพา..เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการบริหารหลักสูตรและนโยบายวิชาการ ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จัดโครงการ “นโยบายวิชาการและแนวทางการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร”

 

ม.บูรพา..เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการบริหารหลักสูตรและนโยบายวิชาการ
ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
จัดโครงการ “นโยบายวิชาการและแนวทางการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร”

                        👉👉 เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรม “นโยบายวิชาการและแนวทางการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร” ณ ห้องประชุมเทาทอง 1 โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของจัดโครงการฯ
                       ▶▶ ทั้งนี้โครงการฯ ดังกล่าวได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น
                       ✍✍ การบรรยาย เรื่อง “นโยบายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)
                       ✍✍ การบรรยาย เรื่อง “เกณฑ์การประเมินหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)
                       🤝🤝การระดมความคิดเกี่ยวกับ มุมมอง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการบริหารหลักสูตร โดยแบ่งผู้เข้าร่วมโครงการตามระดับการศึกษาและกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
                                  📌 ระดับปริญญาตรี (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
                                  📌 ระดับบัณฑิตศึกษา (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                        ▶️ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหารฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงาน ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมทั้งสิ้น 120 คน
ภาพกิจกรรม