ผู้บริหารกองบริการการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2222 ต่อ 2904
e-mail: somtawin@buu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2222 ต่อ 4115
e-mail: suchadap@go.buu.ac.th
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2222 ต่อ 2924
e-mail: thamnoon@go.buu.ac.th
thamnoon@buu.ac.th
นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2709
e-mail: natthakan@go.buu.ac.th