▶▶ ม.บูรพา..ยกระดับหลักสูตรตอบโจทย์การผลิตบัณฑิตคุณภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ จัดโครงการ “ถอดรหัส Outcome-Based Education เพื่อการออกแบบ บริหาร และประเมินหลักสูตร”

 

ม.บูรพา..ยกระดับหลักสูตรตอบโจทย์การผลิตบัณฑิตคุณภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ
จัดโครงการ “ถอดรหัส Outcome-Based Education เพื่อการออกแบบ บริหาร และประเมินหลักสูตร”

                      👉👉 เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ““ถอดรหัส Outcome-Based Education เพื่อการออกแบบ บริหาร และประเมินหลักสูตร” ณ ห้องประชุมเทาทอง 1 โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของจัดโครงการฯ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการออกแบบ การปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ การประเมินผลหลักสูตร ตามแนวทาง “Outcome-Based Education” ให้กับหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา
                        ▶️▶️ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหารฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมทั้งสิ้น 90 คน
ภาพกิจกรรม