📣 แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องอบรมโครงการอบรม “การพัฒนาหลักสูตร Non-Degree แบบ Micro-Credentials”

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม

– การพัฒนาหลักสูตร Non-Degree แบบ Micro-Credentials –
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00 – 14.00 น.
 

*** แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องอบรมเป็น ***
ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

 

วิทยากรโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

รายชื่อผู้เข้าอบรม
👉 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563)

👉 รายชื่ออบรมออนไลน์ทาง Google Hangout Meet (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563)
      **Link การอบรมออนไลน์ meet.google.com/bqc-bqfu-pvd

 

วัตถุประสงค์โครงการ
       1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตร Non-Degree แบบ Micro-Credentials

       2. เพื่อส่งเสริมให้แต่ละส่วนงานพัฒนาหลักสูตร Non-Degree แบบ Micro-Credentials ที่ตรงความต้องการของสังคมปัจจุบัน

 

กำหนดการ

 

โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมฯ ที่

https://forms.gle/HNniTRc3zdtkn9jY6

** ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 **

 

…………………………………………………………………

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

โทร. 0-3810-2570, 0-3810-2711