⫸ กองบริการฯ จัดประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 และเลือกรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อบรรจุในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

 

กองบริการฯ จัดประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
และเลือกรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อบรรจุในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

 

                           เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 903 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเชิญประธานหลักสูตร หรือตัวแทนหลักสูตรเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 และรับฟังแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมกันนี้ยังได้มีการชี้แจงการพิจารณาเลือกรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อบรรจุในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
                         อนึ่ง รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 2) กลุ่มวิชาพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก และ 3) กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต
                         ทั้งนี้ในการประชุมมีประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีเข้าร่วมทั้งสิ้น 106 หลักสูตร
จำนวน 131 คน
ภาพกิจกรรม