⫸ ม.บูรพา ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคณาจารย์จัดอบรม “การขอตำแหน่งทางวิชาการ”

 

ม.บูรพา ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคณาจารย์จัดอบรม “การขอตำแหน่งทางวิชาการ”

 

                          กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรม เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม PJ-301 ชั้น 3 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานโครงการฯ และศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคณาจารย์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ให้เกิดความรู้ และเข้าใจหลักเกณฑ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. และสามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

                           ⏩ ทั้งนี้ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพสำหรับคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และเป็นตัวชี้วัดคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพามีคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพียงร้อยละ 25 มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การสร้างผลงานทางวิชาการให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของนักวิจัย ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

 

 

(ขอขอบคุณข้อมูลจาก: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
ภาพกิจกรรม