⫸ งานพัฒนาคุณภาพจัดประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคฯ ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 2/2563

 

การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคฯ ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 2/2563

 

                   เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการเทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (AUN-QA Technic Committee) ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคฯ
 

🚩  โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ
                   1. การพิจารณา (ร่าง) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
                   2. การพิจารณา (ร่าง) โครงการสนับสนุนและผลักดันหลักสูตรในการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับสากล (Coaching Project for AUN-QA Accreditation)

ภาพกิจกรรม