⫸ ม.บูรพา..พัฒนาบุคลากรในยุค New Normal จัดอบรม “การผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพในยุค New Normal”

 

ม.บูรพา..พัฒนาบุคลากรในยุค New Normal จัดอบรม “การผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพในยุค New Normal”
                       👉 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริการการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน จัดอบรมเรื่อง “การผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพในยุค New Normal” ให้กับหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม PJ-301 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ดร.อรสา ภาววิมล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้
                       👉 การจัดอบรมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้สร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในกระบวนการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีส่วนผลักดันให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศ สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการ (Re-skill) และยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต (Up-skill)
***ขอขอบคุณข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา***
** ภาพกิจกรรม **
(CLICK HERE)
** เอกสารประกอบการบรรยาย **
(CLICK HERE)
** บันทึกการอบรม **
(CLICK HERE)