⫸ ม.บูรพา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสู่องค์กรชั้นเลิศ (Steering Committee for an Excellence Organization: SCEO)

 

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสู่องค์กรชั้นเลิศ
(Steering Committee for an Excellence Organization: SCEO)
มหาวิทยาลัยบูรพา
                        เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 805 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการประชุม
“คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสู่องค์กรชั้นเลิศ (Steering Committee for an Excellence Organization: SCEO) มหาวิทยาลัยบูรพา” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานการประชุม
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา, ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายต่าง ๆ และงานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา
                       👉 วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยในการก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กร
ชั้นเลิศโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงาน
และระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ภาพกิจกรรม