▶▶ งานกำหนดตำแหน่งฯ กองบริหารการศึกษา..พัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น..จัดโครงการค่ายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ณ จ.ระยอง

 

งานกำหนดตำแหน่งฯ กองบริหารการศึกษา..พัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น..
จัดโครงการค่ายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดระยอง

                         ▶▶ งานกำหนดตำแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์ กองบริหารการศึกษา จัด “โครงการค่ายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถผลิตและจัดทำผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง โดยโครงการฯ จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง
                        😊😊 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และมี รศ.ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ ทั้งนี้การจัดโครงการค่ายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 งานกำหนดตำแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์ กองบริหารการศึกษา ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ และคุณณัฐวรรธ อุไรอำไพ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และคุณอัครวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ โดยมีคณาจารย์จากส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมทั้งสิ้น 32 คน 😀😀😀
<< ภาพกิจกรรม >>