⫸ กองบริการฯ ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

 

กองบริการฯ ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศฝ่ายวิชาการ
                          เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 704 กองบริการการศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ นำโดย
คุณวิทวัส พันธุมจินดา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และคณะ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน (รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์), คุณจักรกฤษณ์ แม้นเหมือน (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ) และคุณจิรภา สุจิรานุธรรม (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)
                          ทั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรของกองบริการการศึกษาได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ), คุณณัฐกานต์ ปัดเกษม (ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา), คุณพัชราภรณ์ ศรีบัว (งานพัฒนาคุณภาพ) และคุณไพศาล ริมชลา (งานกำหนดตำแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์)
                          วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อร่วมหารือในการพัฒนาระบบสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานของนิสิตและบุคลากรด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป