⫸ งานพัฒนาคุณภาพประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคฯ ระดับส่วนงาน และสถาบัน ครั้งที่ 2/2563

 

งานพัฒนาคุณภาพประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคฯ ระดับส่วนงาน และสถาบัน
ครั้งที่ 2/2563
                          👉 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานในที่ประชุม
                          📌 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การพิจารณา (ร่าง) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงานและสถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบยิ่งขึ้น