📣 ประชาสัมพันธ์การขอรับข้อมูลข่าวสารกองบริการการศึกษาทาง “อีเมล”

 

📣 ประชาสัมพันธ์การขอรับข้อมูลข่าวสารของกองบริการการศึกษาทางอีเมล
                   กองบริการการศึกษาเพิ่มช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารจากกองฯ เช่น ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวสารด้านงานพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน งานพัฒนาคุณภาพ (AUN-QA, EdPEx, มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง) งานกำหนดตำแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์ ข่าวสารอื่นๆ
ด้านการบริการการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/83joZhJhbTJx3fbB7 หรือแสกน QR code ด้านล่าง
**เปิดรับลงทะเบียนขอรับข่าวสารถึงวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

QR code สำหรับลงทะเบียน