⫸ กองบริการฯ..จัดอบรม “การพัฒนาหลักสูตร Non-Degree แบบ Micro-Credentials”

 

กองบริการฯ..จัดอบรม
“การพัฒนาหลักสูตร Non-Degree แบบ Micro-Credentials”
                              เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา กองบริการการศึกษาได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตร Non-Degree แบบ Micro-Credentials ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานโครงการฯ สำหรับวิทยากรได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งการจัดโครงการอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตร Non-Degree แบบ Micro-Credentials และยังเป็นการส่งเสริมให้แต่ละส่วนงานในมหาวิทยาลัยบูรพาสามารถพัฒนาหลักสูตร Non-Degree แบบ Micro-Credentials ที่ตรงความต้องการของสังคมปัจจุบันต่อไป
                               ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณาจารย์จากส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งสิ้น 120 คน
⫸ VDO บันทึกการอบรม การพัฒนาหลักสูตร Non-Degree แบบ Micro-Credentials (Part 1) (Part 2) (Part 3)
Powerpoint ประกอบการบรรยาย “การพัฒนาหลักสูตร Non-Degree แบบ Micro-Credentials”
ภาพกิจกรรม