⫸ กองบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนารายวิชาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) รุ่นที่ 2

 

กองบริการการศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนารายวิชาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) รุ่นที่ 2
                       👉 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนารายวิชาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฯ และมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ จำนวน 60 คน
                       👉 โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนารายวิชาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ถือเป็นโครงการระยะที่ 2 ซึ่งได้มีการกำหนดเชิงนโยบายให้ดำเนินการ 1 รายวิชา ต่อ 1 ส่วนงาน เพื่อให้สามารถผลิตรายวิชา “MOOC” สำหรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับนิสิตได้ ซึ่งจากการอบรมครั้งนี้คาดว่าจะมีรายวิชาที่จะเกิดขึ้นใหม่จำนวน 49 รายวิชา จาก 15 ส่วนงาน
                       ✍ โดยการจัดอบรมฯ ครั้งนี้มีหัวข้อที่สนใจประกอบ การเขียนโครงสร้างรายวิชาและบทเนื้อหา, การเขียนบทวีดีทัศน์และการเตรียมตัวสำหรับวิทยากรและนักแสดง, การผลิตสื่อวีดีทัศน์ (VIDEO PRODUCTION), การตัดต่อคลิปวีดีทัศน์ และการใช้ระบบ SANDBOX เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้และสามารถนำไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้ต่อไป
***ภาพกิจกรรม***
คลิ๊กที่นี่