รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2561
📢 ประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 ◆ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561
◆ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ◆ ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
◆ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ◆ ครั้งพิเศษ 1/2561 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561
◆ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ◆ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561
◆ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ◆ ครั้งพิเศษ 2/2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
◆ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ◆ ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
◆ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ◆ ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
📢 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ◉ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561
📢 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561