รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ