รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2566
📢 ประชุมสภาวิชาการ
📢 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ