ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
สาขาวิชาและอนุสาขาวิชาในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและผลงานทางวิชาการ (ยกเลิกใช้)

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ข้อบังคับและประกาศอื่นๆ
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาและประกาศอื่นๆ (ยกเลิกใช้)