ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
ผลงานทางวิชาการ
  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและผลงานทางวิชาการ (ยกเลิกใช้)