ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
สาขาวิชาและอนุสาขาวิชาในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและผลงานทางวิชาการ (ยกเลิกใช้)

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
📌 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565   

📌 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2565   

📌 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

ข้อบังคับและประกาศอื่นๆ
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาและประกาศอื่นๆ (ยกเลิกใช้)