▶ ม.บูรพา..ผลักดันผู้บริหารรุ่นใหม่..จัดการนวัตกรรมในองค์กร ในโครงการอบรม “Journey toward Excellence University: Innovation”

 

ม.บูรพา..ผลักดันผู้บริหารรุ่นใหม่..จัดการนวัตกรรมในองค์กร
ในโครงการอบรม “Journey toward Excellence University: Innovation”

                      👉 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยงานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรม “Journey toward Excellence University: Innovation” ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าส่วนงาน และหัวหน้าหน่วยงานของมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม เทา-ทอง 1 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
                      👉 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ (วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ Easy Innovation) บรรยายเรื่อง “การจัดการนวัตกรรมในองค์กร”
                      👉 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพาได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์กรซึ่งขับเคลื่อนและเริ่มต้นโดยผู้บริหารหัวหน้าส่วนงาน และหัวหน้าหน่วยงาน ดังนั้นโครงการอบรม “Journey toward Excellence University: Innovation” จึงเป็นโครงการฯที่ทำให้มหาวิทยาลัยฯเกิดการกระตุ้นและก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในองค์กร อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ( EdPEx ) แบบก้าวกระโดด โดยจะส่งผลลัพธ์ให้กับหลักสูตร และบริการฯ รวมถึงกระบวนการการบริหารจัดการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งนวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน มีกระบวนการที่ค้นหาโอกาสเชิงกลยุทธ์ ในการมุ่งสู่องค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ และมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
**ขอขอบคุณข่าวและภาพจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
◀ ภาพกิจกรรม ▶