📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “Journey toward Excellence University: Innovation: 3 ก.พ.2565

◉ งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา ◉

ขอเชิญเข้าร่วม

โครงการอบรม Journey toward Excellence University

– INNOVATION –

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

👉 ชื่อโครงการ: โครงการอบรม เรื่อง Journey toward Excellence University: Innovation
🏢 ผู้รับผิดชอบโครงการ: งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
👨‍🏫 วิทยากร: ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ (วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ EasyInnovation)
📌 วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยบูรพา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องนวัตกรรม และการจัดการนวัตกรรมในองค์กร รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติจริงกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
📌 กลุ่มเป้าหมาย: ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยบูรพา
📌 สถานที่จัดอบรม: ห้องประชุม เทา-ทอง 1 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
📅 วันและเวลาการอบรม: วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. << กำหนดการ >>  
📞 ติดต่อสอบถามข้อมูล: งานพัฒนาคุณภาพ 038-102716, buu_quality@go.buu.ac.th, Facebook: BUU Quality