⫸ กองบริการฯ ประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

กองบริการฯ ประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
                              เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งจะนำมาเริ่มใช้เรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ, กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก และกลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต) เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ภาพกิจกรรม