หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา

▶ แผนการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี 2564 (แยกรายคณะ) **Update 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

แผนการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี 2564 (แยกรายคณะ)  (Excel)  (PDF)

แบบแก้ไขแผนการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี 2564 ของคณะ

แบบยืนยันแผนการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี 2564 หลักสูตรระดับปริญญาตรี

บันทึกข้อความที่ อว 8100/ว11248 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องแผนการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)