▶ กองบริการฯ จัดโครงการ Share & Talk “ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา”

 

กองบริการฯ จัดเสวนา Share & Talk
– ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา –

                        👉 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ได้จัด โครงการ Share & Talk หัวข้อ  “ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา” ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการ Share & Talk ในครั้งนี้ กองบริการการศึกษา ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ), รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) เป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้ โดยมีหัวหน้าส่วนงาน รองหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนจากส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 106 คน
                       👉 วัตถุประสงค์ของการโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงความหมายของปรัชญาการศึกษา, การได้มาซึ่งปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา, คำสำคัญในปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา (กระบวนการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติ-สภาพแวดล้อมการทำงานจริง-สมรรถนะที่สนองตอบการเปลี่ยนแปลงของโลก-สำนึกรับผิดชอบต่อสังคม-เรียนรู้ตลอดชีวิต) และการนำปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาไปสู่การปฏิบัติ ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                       👉 อนึ่ง การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการสร้างบุคลากรคุณภาพ สนองต่อความต้องการของพื้นที่ภาคตะวันออก แพลตฟอร์ม 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพ โปรแกรม 1 ระบบพัฒนาสมรรถนะกำลังคนระดับสากล
<< ภาพกิจกรรม >>
<< 🎥 บันทึกการเสวนา >>