⫸ งานพัฒนาฯ จัดอบรม EdPEx Journey to Excellent University – หมวด 6 การปฏิบัติการ

 

งานพัฒนาฯ จัดอบรม EdPEx Journey to Excellent University – หมวด 6 การปฏิบัติการ
                       👉 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา ได้จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx – หมวด 6 การปฏิบัติการ” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อนันตร์ มุ่งวัฒนา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลและการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากร เข้าอบรมจำนวน 86 คน ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และทำ Workshop การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญ การออกแบบกระบวนการทำงาน การจัดการเครือข่าย และการปรับปรุงกระบวนการ
ภาพกิจกรรม