⫸ งานพัฒนาฯ อบรม “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ม.บูรพา (BUU EdPEx Assessor Training) รอบที่ 2 (ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

 

งานพัฒนาฯ อบรม “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ม.บูรพา
(BUU EdPEx Assessor Training) รอบที่ 2
                        👉 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นวันแรกของการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยบูรพา โดยทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย
1. รศ.นพ.สมชาย ยงศิริ (วิทยากรหลัก) 2. ผศ.ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง (วิทยากรหลัก) 3. ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต (วิทยากรพี่เลี้ยง) 4. ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์ (วิทยากรพี่เลี้ยง) 5. ดร.อรุณี แสงวารีทิพย์ (วิทยากรพี่เลี้ยง) 6. นางพิสมัย น้ำจันทร์ (วิทยากรพี่เลี้ยง) 7. ดร.ธนพล พุกเส็ง (วิทยากรพี่เลี้ยง) และ 8. ผศ.ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และอาจารย์ จำนวน 37 คน โดยมีการทำ Workshop: Consensus Review กลุ่มย่อย ในช่วงเช้าอย่างเข้มข้นและตั้งใจ
ภาพกิจกรรม